Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego asystentkowo.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 
ASYSTENTKOWO.PL

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki korzystania z forum dyskusyjnego
 6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 7. Tryb postępowania reklamacyjnego
 8. Własność intelektualna
 9. Odpowiedzialność 
 10. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem asystentkowo.pl prowadzony jest przez SANDRĘ GĄSIOROWSKĄ, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7651698778, REGON: 385713948, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 72D/21, 78-600 Wałcz, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@asystentkowo.pl
 2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis      asystentkowo.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu      asystentkowo.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Serwis nie jest stroną stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami wynikających lub bezpośrednio związanych z zamieszczonymi ogłoszeniami.
 6. Usługobiorcy odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez siebie ich wzajemnych zobowiązań. 
 7. Usługodawca nie odpowiada za brak zainteresowania na zamieszczone ogłoszenia.
 8. W Serwisie obowiązuje zakaz prezentowania oraz świadczenia usług zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.
 9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem asystentkowo.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem      asystentkowo.pl użyte są w celach informacyjnych.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Kodeksu cywilnego, 
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  3. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.,
  4. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
 2. FORMULARZ ZAMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający zamieszczenie ogłoszenia na stronie Serwisu. 
 3. FORUM DYSKUSYJNE – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcom na wymianę informacji i poglądów za pośrednictwem Serwisu.
 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika. 
 6. LICENCJA – umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
 7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
 8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu.
 9. SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem asystentkowo.pl
 10. SYSTEM OPINII – Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii.
 11. USŁUGODAWCA – Sandra Gąsiorowska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą SANDRA GĄSIOROWSKA – NATIVESERVICE, NIP: 7651698778, REGON: 385713948, Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 72D/21, 78-600 Wałcz.
 12. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 14. WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę danych.
 15. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej      asystentkowo.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
 16. BAZA WIRTUALNYCH ASYSTENTÓW / BAZA VA / BAZA MENTORÓW VA – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na promowanie swojej marki osobistej oraz usług.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: 
  1. prowadzenie Konta,
  2. zamieszczanie ogłoszeń wraz ze zdjęciami,
  3. Forum Dyskusyjne,
  4. Newsletter,
  5. System Opinii,
  6. Wyszukiwarka,
  7. Wysyłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego,
  8. Baza Wirtualnych Asystentów / Baza Va / Baza Mentorów.
 2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne. W serwisie płatne są jedynie wybrane i odpowiednio oznaczone na stronie serwisu funkcjonalności.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 
  1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu na jaki została zawarta.
   • Usługa nie ulega automatycznemu odnowieniu. 
   • W przypadku zmian w Regulaminie rozpoczęta usługa dla zamieszczonego ogłoszenia będzie realizowana na dotychczasowych zasadach.
   • W przypadku, gdy ważność ogłoszenia dobiegnie końca, wówczas ich odnowienie przebiega zgodnie ze zmianami w Regulaminie po ich akceptacji przez Usługobiorcę.
   • Użytkownik zamieszczający ogłoszenie dokona wszelkich starań, aby dane zamieszczane przez niego były aktualne. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.
  3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Forum Dyskusyjnego, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.
  4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczaniu opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia komentarza lub zaprzestania zamieszczania go przez Usługobiorcę.
  6. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.
  7. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
  8. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na promowaniu przez Usługobiorcę swojej marki osobistej oraz usług zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
  1. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, w tym ogłoszeń i zdjęć, których charakter narusza postanowienia Regulaminu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności, gdy zawierają elementy: 
  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  2. o charakterze rasistowskim,
  3. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
  4. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
  5. wprowadzające w błąd Usługobiorców,
  6. reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do asystentkowo.pl,
  7. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.
  8. o charakterze reklamowym – linkowanie w miejscach do tego nieprzeznaczonych.     
 8. Usługodawca zastrzega prawo do natychmiastowego usunięcia danego ogłoszenia z Serwisu, bez obowiązku informowania o tym fakcie danego Użytkownika, w przypadku gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że umieszczając w Serwisie dane ogłoszenie, Użytkownik dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę innych Usługobiorców lub osób trzecich, w tym nie wywiązał się z umowy zawartej z innymi Użytkownikami.

V. WARUNKI KORZYSTANIA Z FORUM DYSKUSYJNEGO

 1. Usługodawca oraz administratorzy i moderatorzy podejmują starania mające na celu usuwanie wszelkich treści uznawanych za bezprawne niezwłocznie.
 2. Korzystając z Forum Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wzajemnego szacunku i dobrego wychowania.
 3. Temat dyskusji powinien być jednoznacznie związany z przeznaczeniem działu, na którym się znajduje.
 4. Zawartość każdego wpisu zamieszczonego na Forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie Usługodawcy (poza wiadomościami pisanymi przez nich).
 5. Zabrania się podawania informacji zawierających adresy email, strony www, numer telefonu form reklamowych w tytułach lub treści postów.
 6. W przypadku powzięcia wiadomości o wypowiedziach naruszających obowiązujące przepisy prawa lub podejrzeniach takiego naruszenia (w szczególności wypowiedzi obrażające konkretne osoby lub podmioty, zawierające hasła wzywające do nienawiści, rasizmu itp.), Administrator zobowiązuje się powiadomić odpowiednie służby, udostępniając im wszelkie niezbędne dane takie jak adres IP czy e-mail.

VI. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, Newsletter).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@asystentkowo.pl
  3. W sytuacji wskazanej w rozdziale IV pkt 8, Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia. 
  4. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę istotnego naruszenia Regulaminu lub umowy o świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę lub osoby, za które Usługobiorca odpowiada, Usługodawca uprawniony jest do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usługi Elektronicznej bez konieczności wcześniejszego uprzedzania o takim zamiarze lub wystosowywania wezwań do Usługobiorcy.
  5. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie, w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@asystentkowo.pl
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem asystentkowo.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Sandry Gąsiorowskiej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 7651698778, REGON: 385713948, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 72D/2, 78-600 Wałcz, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@asystentkowo.pl
 2. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony asystentkowo.pl, bez zgody Usługodawcy.
 3. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony      asystentkowo.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 4. Usługobiorca przesyłając jakąkolwiek treść z zamiarem umieszczenia ich na stronie asystentkowo.pl udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do tych treści, zgodnie z poniższymi zasadami.
 5. Licencja upoważnia Usługodawcę do korzystania z treści przez czas nieokreślony (okres licencji) na stronie serwisu internetowego asystentkowo.pl
 6. Licencja upoważnia do korzystania z treści na obszarze całego świata.
 7. Usługobiorca korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:
  1. wyraża zgodę na dokonywanie przez Serwis, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Usługobiorcy, opracowań, poprzez dokonywanie modyfikacji treści w celu dostosowania ich do wymogów Serwisu, przekształcenia do formatu umożliwiającego korzystanie z niego w sposób wybrany przez Serwis oraz na korzystanie przez Serwis z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych powyżej;
  2. zezwala Serwisowi na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym w szczególności na zezwalanie na korzystania z opracowań treści oraz rozporządzanie tymi opracowaniami na polach eksploatacji wskazanych powyżej;
  3. upoważnia Serwis do zniszczenia utrwalenia treści dokonanego przez Serwis, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Usługobiorcy.
 8. Usługobiorca oświadcza, że:
  1. jest wyłącznym twórcą przesłanych treści lub posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do treści, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest uprawniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do treści, nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Serwisu z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji oraz z tytułu wykonywania przez Serwis  przekazanych przez Usługobiorcę uprawnień,
  2. na każde żądanie Serwisu przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.
 9. Usługobiorca przesyłając Serwisowi treści ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu, zobowiązuję się zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
 10. Serwis zastrzega sobie prawo nieopublikowania treści w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.
 2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.
 3. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis są zgodne z prawem polskim.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis. 
 3. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału.
 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. 
  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.
 5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.